קוד אתי

קוד התנהגות מקצועית ועסקית של אגודת המתרגמים בישראל

 I. כמתרגם/ת, כמתורגמן/ית ו/או כעורך/ת, המשמש גשר להעברת רעיונות משפה אחת לאחרת ומתרבות אחת לרעותה, הנני מחויב/ת לסטנדרטים גבוהים של ביצוע, של התנהגות מוסרית ושל התנהלות עסקית.

 1. אשאף לתרגם נאמנה את המסר המקורי. ידוע לי כי השגת מצוינות ברמה כזו דורשת ממני:

א. שליטה בשפת היעד ברמה מקבילה לזו של דובר ילידי משכיל;

ב. ידע מעודכן בתחום הנדון ובמונחים הרלוונטיים לו, הן בשפת המקור והן בשפת היעד;

ג. גישה למקורות מידע ולכלי עזר והיכרות עם כלי העבודה המקצועיים המתאימים;

ד. מאמצים בלתי פוסקים לשיפור כישוריי והידע שברשותי, להרחבתו ולביסוסו.

 2. אנהג בכנות בכל הקשור לכישוריי וליכולותיי, ולא אקבל על עצמי כל משימה שאינני מוכשר למלאה כהלכה, או שלא אוכל למלאה במקצועיות הנאותה במסגרת הזמן הנתון.

 3. אני מכיר/ה בחשיבות הצורך להגיע להבנות ברורות עם הלקוח ולנסח בכתב את תנאי שיתוף הפעולה בינינו. אצמד לתנאים הללו כפי שהוסכם.

4. איידע את לקוחותיי על כל קושי שהתעורר ושאיני יכול/ה לפותרו, וביחד נחליט כיצד לנהוג.

 5. אשמור על האינטרסים של לקוחותיי כאילו היו שלי, ולא אגלה כל מידע שהוא סודי בעליל. אני מודע/ת לכך שהלקוח רשאי להתנות את עבודתי בחתימה על הסכם סודיות (NDA).

 6. אכבד כל קשר עסקי הקיים בין הלקוח שלי לבין לקוחותיו, ואמנע מלהתערב בכל קשר מסוג זה.

 7. אשתמש בלקוח כממליץ רק אם אוכל למסור את שמו של אדם היכול להעיד על איכותה הכללית של עבודתי, ורק בתנאי שהלקוח האמור נתן את הסכמתו לשמש כממליץ.

 II. כמי שמעסיק מתרגמים, מתורגמנים ו/או עורכים, או משמש כקבלן של בעלי מקצוע אלו, אשמור במסגרת העסק שלי על אמות המידה שפורטו לעיל. בנוסף, אני רואה את עצמי מחויב לדרכי ההתנהלות המתוארות להלן במסגרת יחסיי עם מתרגמים, מתורגמנים ועורכים:

 1. אשאף להגיע להבנות ברורות עם מתרגמים, מתורגמנים ועורכים, ואני מכיר בכך שרצוי לנסח את הדברים בכתב ולהבהיר את ציפיותיי לפני התחלת העבודה.

 2. אשלם למתרגמים שכר הוגן, לפי המקובל במשק. אצמד לתנאים המוסכמים וללוח הזמנים לתשלום שנקבע מראש, ולא אשנה את תיאור המשימה לאחר תחילת העבודה, אלא אם נעשה הדבר בהסכמה הדדית בכתב.

3. אפנה ישירות למתרגם/ת או למתורגמן/ית כדי לנסות לפתור כל מחלוקת. לא אבטל הסכם באופן שרירותי, או אעכב תשלום ללא עילה מוצדקת. אם מגבלות הזמן מאפשרות, אתן למתרגם/ת הזדמנות הוגנת לתקן כל פגם או שגיאה מוכחים בעבודה שהגיש/ה.

 4. לא אשתמש בהמלצות שסיפקו מתרגמים או מתורגמנים אחרים, או בדוגמאות תרגום, למטרת השתתפות במכרזים, או למען קידום העסק שלי, מבלי לקבל את הסכמתם, ומבלי שאתכוון בתום לב להשתמש בשירותיהם.

 

 

 

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!