ועדות

באגודה פועלות מספר ועדות, כולל ועדות משנה המתכנסות לפי הצורך כדי לדון בנושאים מסוימים, כגון "תרגימא" והסמכה.

האסיפה הכללית הינה הגוף השולט, והיא קובעת את מדיניות האגודה ושיטות העבודה על-פי הצבעה וברוב קולות. האסיפה הכללית בוחרת את תשעת חברי הוועד המנהל ואת שלושת חברי ועדת הביקורת.

הוועד המנהל אחראי לכל ענייני האגודה. הוועד מכהן בתפקידו שנה אחת. יו"ר הוועד, הסגן, המזכיר והגזבר נבחרים על-ידי הוועד מבין תשעת חבריו. החלטות הוועד מתקבלות בהצבעת רוב. בכוחו של הוועד למנות ועדות משנה, ובכללן ועדה המפקחת על מינוי מועמדים לבחירות הבאות.

ועדת הביקורת הינה הגוף המפקח על האגודה. בסמכותה לבקר את העניינים הכספיים והכלכליים של האגודה ולהגיש את המלצותיה לאסיפה הכללית.

 

חברי הוועד המנהל לשנת 2019-2020:

אורי ברוק – יו"ר

אלירם ברוידא – סגן יו"ר, אחראי אירועים חודשיים

טלי להב – גזברית

אריה גוס – מזכיר הועד

 עדה לוינסקי

גילה אנסל-בראונר

חברי ועדת ביקורת לשנת 2019-2020:

מישל נורמן

פרי זמק

מרים בלום

 

בנוסף, ישנם חברים באגודה המשמשים בתפקידים שונים, אך אינם חברים בועד:

מיכאלה זיו – רכזת תכנית ההכרה וההסמכה

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה בהצלחה!