הכרה והסמכה

טופס בקשה למעמד הכרה

אנא בדוק את הקריטריונים שלמטה כדי לראות אם אתה זכאי להכרה.

הכרה תוענק על בסיס ניסיון והשכלה מקצועית, תוך שימוש בנוסחת ניקוד שתדרג רמות שונות של השכלה וניסיון מקצועי.

 

על המתרגם / מתורגמן / עורך:

 • להיות חבר באגודת המתרגמים בישראל.
 • לצבור 12 נקודות, מתוכן לא יותר מ-7 נקודות שמקורן בהשכלתו, ולפחות 5 נקודות שמקורן בניסיונו המקצועי ובהשתלמויות מקצועיות.
 • למסור שתי המלצות בכתב מלקוחות או מעסיקים תוך פירוט היקף עבודה שהושלמה.
 • למסור את שמותיהם של שלושה לקוחות נוספים או לציין פרטים אודות שלוש עבודות אחרות.
 • לחתום על טופס הבקשה המכיל בתוכו את ההסכמה לקוד האתי של האגודה (נספח 2).

 

ה- ITA שומרת לעצמה את הזכות לשנות את נוסח טופס הבקשה לפי הצורך.

 

 

 

 

 

 

 

חלק 1 - פרטים אישיים

חלק זה צריך להשלים בשתי השפות

מגדר

חלק 2 - פרטי יישום

חלקים 2-7 חייבים להיות ממולאים על ידי כל המועמדים בשפה אחת לפחות. אתה יכול להגיש בקשה להכרה בעד 3 זוגות שפה לתרגום / פרשנות ושתי שפות לעריכה (עם הפניות לכל אחת מהן)

צמדי שפות:

צמד 1

צמד 2

צמד 3

 

 

חלק 3 - ניסיון של שנים והיקף עבודה

3א' שנות ניסיון

3ב' היקף עבודה

חלק 3 - השכלה

על כל מועמד למלא את חלקים 2-7 בשפה אחת לפחות.

 

יש לספק העתקים ברורים ושלמים של תעודות ותארים.

 

טבלת ניקוד לזכאות להכרה:

 • מבחן בגרות בתרגום ברמה 2 יח"ל. 1
 • קורס לוקליזציה של Versio Academy 1
 • קורס עריכה לשונית בעברית - ורסין 1
 • תוכנית לימודי תרגום / עריכה בהיקף של עד 200 שעות 2
 • תוכנית לימודי תרגום / עריכה בהיקף 201-400 שעות 2
 • תואר שני בתרגום + מבחן דיפלומה מאוניברסיטת בר אילן. 4
 • תואר ראשון בתרגום / בלשנות / תחום שקשור. 3
 • תואר שני או שלישי בתרגום / בלשנות / תחום שקשור. 4
 • תואר ראשון בתחומים אחרים. 1
 • תואר שני בתחומים אחרים 2
 • תואר שלישי בתחומים אחרים. 3
האם אתה חבר מוסמך בכל איגוד תרגום אחר?
האם יש לך הסמכה ממדינה אחרת?
אם כן, נא לפרט:
יש לצרף תעודת הסמכה.

חלק 4 - דמי הרשמה ופרטי תשלום

עליכם לבחור באחד שלושת דרכי דרכי התשלום: פייפאל או העברה בנקאית לחשבון האגודה. בשניים האחרונים, הקפידו לציין שם + "הכרה".

הבקשה עבור 3 צמדי שפות לכל היותר- 250 ₪.
עבור עד שני צמדים נוספים: עוד 120 ₪

4 ב' – תשלום באמצעות פייפאל

באמצעות חשבון פייפאל: itapayments@gmail.com

נא לציין שם ו"הכרה" בפרטים

4 ג' העברה בנקאית לחשבון אגודת המרגמים

Discount Bank (11), Beit HaKerem branch (069),
ח-ן 1790317. בשורת ההערות: שמך + "הכרה"

4 ד' – פרטים להוצאת קבלה (אם שונה מפרטי המבקש)

חלק 5 א '- ניסיון בעבודה

הנכם מתבקשים להגיש שתי המלצות חתומות (רצוי מהלקוחות הגדולים שלכם) וכן שמות של 3 לקוחות נוספים שאפשר לפנות אליהם במידת הצורך. אנא יידעו את השלושה שברצונכם להשתמש בהם כממליצים. עבור ההמלצות החתומות, בנספח לנוחותכם יש נוסח של מכתב המלצה בעברית ובאנגלית. נא לשלוח בהתאם לממליץ. לנוחיותם, אפשר למלא מראש חלק מהמידע בטופס (לדוגמה: היקף העבודה). יש להגיש המלצות רלוונטיות עבור כל צמד שפות או שפת עריכה.

 

עבור ההמלצות החתומות, בנספח לנוחותכם יש נוסח של מכתב המלצה בעברית ובאנגלית. נא לשלוח בהתאם לממליץ. לנוחיותם, אפשר למלא מראש חלק מהמידע בטופס (לדוגמה: היקף העבודה).

 

יש להגיש המלצות רלוונטיות עבור כל צמד שפות או שפת עריכה.

 

הנקודות למילוי שלב ניסיון בעבודה:

 • ניסיון מקצועי בן שנה, במשרה חלקית לכל הפחות. 1
 • ניסיון מקצועי בן שנתיים, במשרה חלקית לכל הפחות. 3
 • ניסיון מקצועי בן 3 שנים, במשרה חלקית לכל הפחות. 5
 • יסיון מקצועי בן 5 שנים, במשרה חלקית לכל הפחות. 8
 • יסיון מקצועי בן 6 שנים או יותר במשרה חלקית לכל הפחות. 12
 • השתתפות בקורס פיתוח מקצועי מטעם אגודת המתרגמים 1
 • תעודת הסמכה מאגודות מתרגמים זרות (כדוגמת ATA, ITI, NAATI וכולי). 12
המבקש יגיש שתי הפניות בכתב

בנוסף להפניות המוזכרות בסעיף 1, המגיש יגיש גם שלוש הפניות נוספות כמפורט בטבלה הבאה

 

 

חלק 5 ב' - ניסיון הוראה

יש לספק הוכחה כלשהי של הוראה

קוד התנהגות מקצועית ועסקית של אגודת המתרגמים בישראל

קוד אתי

אני הח"מ ת.ז. מצהיר/ה בזאת כי קראתי והבנתי את כל המידע בטופס ההרשמה וכי קראתי, הבנתי ואני מתחייב/ת לקיים את הקוד האתי של אגודת המתרגמים בישראל. לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, אני מצהיר/ה זֶה בחוק אם לא אעשה כן, אני מצהיר/ה.

לַעֲרוֹך
תודה!

תודה. בקשת ההכרה נשלחה לרכז

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!